Zamknij okno Drukuj dokument

Rejestr uchwał Rady Powiatu 2005 r.

Numer uchwały Tytuł Data podjęcia Data obowią.
XXX/144/05 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 2005 rok. 21.01.2005 21.01.2005
XXX/145/05 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 2005 rok. 21.01.2005 21.01.2005
XXX/146/05 Uchwała w sprawie skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Powiatu. 21.01.2005 21.01.2005
XXX/147/07 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Kamiennogórskiego, na 2005 rok. 21.01.2005 14 dni od
ogłoszenia
w Dz. Urz.
XXX/148/05 Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia rozwoju turystyki w powiecie kamiennogórskim”. 21.01.2005 21.01.2005
XXXI/149/05 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej włączenia budynków do powiatu kamiennogórskiego. 17.02.2005 17.02.2005
XXXI/150/05 Uchwaław sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. 17.02.2005 17.02.2005
XXXI/151/05 Uchwaław sprawie delegowania radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Kamiennej Górze. 17.02.2005 17.02.2005
XXXI/152/05 w sprawie przystąpienia do opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kamiennogórskim. 31.03.2005 31.03.2005
XXXI/153/05 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/82/04 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie kamiennogórskim. 31.03.2005 31.03.2005
XXXI/154/05 w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2005, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 31.03.2005 31.03.2005
XXXI/155/05 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kamiennej Górze. 31.03.2005 31.03.2005
XXXI/156/05 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/145/05 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 2005 rok. 31.03.2005 31.03.2005
XXXI/157/05 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2005 rok. 31.03.2005 31.03.2005
XXXIII/158/05 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2004 rok. 21.04.2005 21.04.2005
XXXIII/159/05 w sprawie zwiększenia przychodów i dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2005 r. 21.04.2005 21.04.2005
XXXIII/160/05 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/142/04 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasająz upływem roku budżetowego 2004. 21.04.2005 21.04.2005
XXXIII/161/05 w sprawie przekształcenia Studium Policealnego o specjalności: przedsiębiorczość - publicznej ponadpodstawowej szkoły dla dorosłych, działającej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, w Studium Policealne o specjalności: przedsiębiorczość - publiczną ponadgimnazjalną szkołę dla dorosłych. 21.04.2005 01.09.2005
XXXIII/162/05 w sprawie założenia oraz nadania pierwszego statutu Policealnego Studium Obsługi Turystycznej - publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. 21.04.2005 01.09.2005
XXXIII/163/05 w sprawie założenia oraz nadania pierwszego statutu Policealnego Studium Opieki Środowiskowej - publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. 21.04.2005 01.09.2005
XXXIII/164/05 w sprawie założenia oraz nadania pierwszego statutu Policealnego Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. 21.04.2005 01.09.2005
XXXIII/165/05 w sprawie założenia oraz nadania pierwszego statutu Policealnego Studium Organizacji Reklamy - publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. 21.04.2005 01.09.2005
XXXIII/166/05 w sprawie założenia oraz nadania pierwszego statutu Technikum Hotelarstwa - publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. 21.04.2005 01.09.2005
XXXIII/167/05 w sprawie założenia oraz nadania pierwszego statutu Technikum Architektury Krajobrazu - publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. 21.04.2005 01.09.2005
XXXIII/168/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Katowice o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach. 21.04.2005 21.04.2005
XXXIII/169/05 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Powiatu Kamiennogórskiego. 21.04.2005 01.01.2005
XXXV/170/05 w sprawie określenia regulaminu udzielenia w roku szkolnym 2005/2006 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. 25.06.2005 14 dni od
ogłoszenia
w D.U.
XXXV/171/05 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/132/04 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów. 25.06.2005 14 dni
od ogł.
w DU
XXXV/172/05 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/147/05 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Kamiennogórskiego, na 2005 rok. 25.06.2005 14 dni od
ogłoszenia
w D.U.
XXXV/173/05 w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu powiatu kamiennogórskiego. 25.06.2005 25.06.2005
XXXVI/174/05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Kamiennej Górze za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku. 30.06.2005 30.06.2005
XXXVI/175/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Kamiennej Górze. 30.06.2005 30.06.2005
XXXVI/176/05 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2005 r. 30.06.2005 30.06.2005
XXXVII/177/05 w sprawie dokonania zmian planowanych wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2005 rok. 25.08.2005 25.08.2005
XXXVII/178/05 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/154/05 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2005, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 25.08.2005 25.08.2005
XXXVII/179/05 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/102/2000 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 września 2000 r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników powiatowych jednostek samorządowych, zmienionej uchwałą nr VIII/49/03 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 22 maja 2003r. 25.08.2005 01.08.2005
XXXVII/180/05 w sprawie odebrania Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze imienia dra Alfreda Fiderkiewicza. 25.08.2005 25.08.2005
XXXVII/181/05 w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Kamiennej Górze. 25.08.2005 25.08.2005
XXXVIII/182/05 w sprawie dokonania zmian planowanych wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2005 rok. 29.09.2005 29.09.2005
XXXIX/183/05 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kamiennogórskiego”. 20.10.2005 20.10.2005
XXXIX/184/05 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/170/05 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 25 czerwca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania w roku szkolnym 2005/2006 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. 20.10.2005 14 dni od
ogłoszenia
w D.U.
XXXIX/185/05 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2005 r. 20.10.2005 20.10.2005
XL/186/05 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2006 rok. 22.12.2005 22.12.2005
XL/187/05 w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 2010. 22.12.2005 22.12.2005
XL/188/05 w sprawie uchwalenia „ Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2006 ” 22.12.2005 22.12.2005
XL/189/05 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Kamiennogórskiego, na 2006 rok. 22.12.2005 14 dni od
ogłoszenia w D.U.
XL/190/05 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów najmu. 22.12.2005 22.12.2005
XL/191/05 w sprawie współtworzenia przez powiat kamiennogórski Lokalnej Grupy Działania. 22.12.2005 22.12.2005
XL/192/05 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/154/05 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2005, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 22.12.2005 22.12.2005
XL/193/05 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2005 rok. 22.12.2005 22.12.2005
XL/194/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/189/2002 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 19 września 2002 w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, najmu, dzierżawy i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kamiennogórskiego, zmienionej uchwałą nr XX/96/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. oraz uchwałą nr XXIV/116/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmienionej następnie uchwałą nr XXVII/134/04 z dnia 18 listopada 2004 r. 29.12.2005 14 dni od
ogłoszenia
w Dz. Urz

Załączniki

u14405.pdf (23.4kB)    
u14505.pdf (90.1kB)    
u14605.pdf (34kB)    
u14705.pdf (79kB)    
u14805.pdf (17.8kB)    
u14905.pdf (31kB)    
u15005.pdf (31.8kB)    
u15105.pdf (29.6kB)    
u15205.pdf (36.1kB)    
u15305.pdf (24.7kB)    
u15405.pdf (30.8kB)    
u15505.pdf (22.7kB)    
u15605.pdf (15.9kB)    
u15705.pdf (49.9kB)    
u15805.pdf (21.7kB)    
u15905.pdf (43.4kB)    
u16005.pdf (27.4kB)    
u16105.pdf (33.4kB)    
u16205.pdf (49kB)    
u16305.pdf (50.3kB)    
u16405.pdf (50.9kB)    
u16505.pdf (48.9kB)    
u16605.pdf (55.3kB)    
u16705.pdf (57.1kB)    
u16805.pdf (26kB)    
u16905.pdf (26.7kB)    
u17005.pdf (136.3kB)    
u17105.pdf (20.5kB)    
u17205.pdf (33.9kB)    
u17305.pdf (28.9kB)    
u17405.pdf (15.3kB)    
u17505.pdf (33.9kB)    
u17605.pdf (242.1kB)    
u17705.pdf (15.6kB)    
u17805.pdf (137.9kB)    
u17905.pdf (17.7kB)    
u18005.pdf (13.5kB)    
u18105.pdf (15.3kB)    
u18205.pdf (163.4kB)    
u18305.pdf (27.3kB)    
u18405.pdf (31.4kB)    
u18505.pdf (78.1kB)    
u18605.pdf (389.8kB)    
u18705.pdf (26.8kB)    
u18805.pdf (54.1kB)    
u18905.pdf (71.2kB)    
u19005.pdf (27.5kB)    
u19105.pdf (18.9kB)    
u19205.pdf (33.2kB)    
u19305.pdf (122.3kB)    
u19405.pdf (35.9kB)    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2008-04-25 21:53:21
Opublikował:Magda G.
Data publikacji:2008-04-25 21:53:21
Ostatnia zmiana:2010-06-16 08:45:48
Ilość wyświetleń:3688